Filter


คุณแน่ใจหรือว่าน้ำที่คูณใช้อยู่ สะอาดจริง

น้ำประปาถึงแม?ว?าจะสะอาดจากโรงผลิตแต?ว?า…
- จุดที่ใช?น้ำอยู?ห?างไกลจากโรงผลิต
- ท?อน้ำประปาเก?า มีอายุการใช?งานที่นาน
- ท?อมีสภาพชำรุด, รั่วซึม, แตกหรือเสียหาย

สิ่งต?างๆเหล?านี้ ทำให?มีสิ่งสกปรก สิ่งแปลก ปลอม หรือสัตว? ไม?พึงประสงค?ต?างๆ รวมทั้ง มีกลิ่นเหม็น สารแขวนลอย ตะกอน สนิม หินปูน ตกค?าง และ ปนเป??อนเข?ามาในบ?านที่เรารัก โดยไม?ทันรู?ตัว ซึ่งมีผลร?ายต?อสุขภาพของเรา
ผลที่เกิดจากน้ำใช?ที่ไม?สะอาด

เมื่อน้ำไม?สะอาดมีสารปนเป??อน การนำมาใช? งาน จะทำให?เกิดคราบสนิม หินปูนฝ?งแน?นตามห?องน้ำ
ห?องครัว อุปกรณ? และสุขภัณฑ?ต?างๆ บางพื้นที่
น้ำใช? อาจขุ?นมีตะกอน และ อาจเกิด ตะกรันสะสม ซึ่งเป?นสาเหตุของเครื่องซักผ?าชำรุด เสื้อผ?า มีสีเหลือง และ หมอง หัวฝ?กบัวอุดตัน ไส?กรองน้ำดื่ม มีอายุการใช?งานสั้น ระบบท?ออุดตัน และ อาจจะทำให?เกิดป?ญหาต?างๆ ตามมาอีก มากมายโดยที่เราไม?รู?ตัว
W 400
คุณสมบัติ : กว้าง 35.5 ซม.
                   สูง 35.5 ซม.
                   อัตราการกรอง 78 ลิตรต่อนาที
จำนวนสารกรองที่ใช้ ซีโอพลัส 90 กิโลกรัม
ตัวถังผลิตวัสดุไฟเบอร์กลาส แข๊งแรง ดีไซน์สวย
Filter
Model
MPV
Size
Filter
Bed
Depth
Filter
Bed
Area
Filtration Flow
Rates
30 m3